label klachtenvrij KO

Doelstelling

SKO heeft als doelstelling professionele opvang te bieden aan kinderen van 0-13 jaar. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verzekerd van goede verzorging en begeleiding van hun kind(eren) als zij vanwege werk, studie of anderszins, niet beschikbaar zijn.
Bij ons zijn kinderen in veilige en vertrouwde handen. Zij kunnen zich ontwikkelen en ontplooien onder leiding van gekwalificeerde pedagogisch medewerkers.

Landelijk Register Kinderopvang

Alle locaties en gastouders zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Op de pagina locaties staan de nummers van het LRKP register. Met dit nummer kunt u het actuele GGD rapport van de betreffende locatie in he register vinden.

GGD

Jaarlijks worden al onze kindercentra in opdracht van de gemeente door de GGD geïnspecteerd op de geldende kwaliteitsnormen en op veiligheid en hygiëne.
De staffunctionaris Kwaliteit & Projecten geeft de kwaliteitszorg gestalte. Zij begeleidt de verbetertrajecten en verzorgt de kwaliteitsevaluaties.
Het welbevinden van kinderen en de tevredenheid van de ouder(s) en het personeel worden regelmatig gemeten. Dit is onderdeel van ons kwaliteitsstelsel.

In het Pedagogisch Werkplan KDV/BSO zijn in de bijlagen de specifieke werkafspraken per locatie opgenomen.

Continue screening

Medewerkers werkzaam in de kinderopvang hebben een grote verantwoordelijkheid in de zorg van kinderen. Daarom dienen alle medewerkers in het bezit te zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Een VOG wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie als een medewerker geen strafrechtelijke feiten, die in zijn/haar vertrouwenspositie van belang zijn, heeft gepleegd binnen Nederland.

De overheid heeft het afgelopen jaar een aanpassing voorbereid op deze regelgeving. Vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerkers in de kinderopvang continue gescreend op strafbare feiten. Er wordt dagelijks gekeken of mensen nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan. Als er sprake is van een strafrechtelijk feit, binnen de vertrouwenspositie, dan informeert het ministerie van Veiligheid en Justitie de bestuurder van de kinderopvangorganisatie, via de gemeente of GGD, hierover. Als de betreffende medewerker geen nieuwe VOG kan overleggen mag de betrokken medewerker niet meer werken in de kinderopvang.

Bij SKO hebben alle pedagogisch medewerkers, kantoor personeel, stagiaires en vrijwilligers een VOG. Tijdens de jaarlijkse toetsing van de locaties door de GGD wordt gecontroleerd op aanwezigheid en geldigheid van de VOG. Dit zal niet wijzigen in de toekomst.

Locaties

Onze locaties liggen verspreid over de gemeente Oosterhout, zijn kindvriendelijk en verantwoord ingericht en voldoen aan alle eisen die o.a. door de GGD en brandweer zijn gesteld.
Daar waar nodig, zullen wij al het mogelijke doen onze opvangcapaciteit te vergroten; op de bestaande of op nieuwe locaties. Wij streven ernaar de (gedwongen) wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Documenten

Ouder(s) krijgen tijdens het intake gesprek o.a. de volgende documenten uitgereikt:

pdfAlgemene_Voorwaarden_Kinderopvang_2016.pdf
pdfOpvangreglement
pdfPedagogisch Beleid KDV/BSO
pdfPedagogisch Beleid Gastouderbureau
pdfKlachtenreglement
pdfPrivacyregelement

Wist u dat .....

  • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
  • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Aan alles kun je zien dat zij trots uitstralen

De drie letters SKO zijn inmiddels na al die jaren een begrip geworden in ons gezin. Het kinderdagverblijf, de voor-, tussen- en naschoolse opvang, de
ballenbus, de grote diversiteit aan leuke en leerzame kinderactiviteiten, de vele creatieve knutselwerkjes en de spetterende optredens voor alle ouders.

Lees meer...