Maatschappelijke missie van Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO)

SKO is een actieve en ondernemende organisatie in de gemeente Oosterhout  met een marktaandeel van ca. 90%. SKO heeft een maatschappelijke doelstelling, zonder winstoogmerk. Wij willen zorgen voor een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van kinderopvang binnen de gemeente Oosterhout.  

SKO heeft ten doel te willen voorzien in de behoefte aan hoogwaardige en verantwoorde kinderopvang van 0-13 jaar, waarbij investeren in continuïteit, veiligheid en goed geoutilleerde kinderopvangaccommodaties verspreid over de gemeente Oosterhout uitgangspunt zijn.
SKO is een organisatie die toegankelijk is voor iedereen die van landelijk geregistreerde kinderopvang gebruik wenst te maken om zo de zorg van de kinderen van 0-13 jaar te kunnen combineren met werk, studie en/of andere maatschappelijke activiteiten.
Opvang is de kernfunctie, dat wil zeggen het bieden van een uitstekende verzorging, in een opvoedkundige situatie waar ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen worden geboden door gemotiveerde, betrokken en gekwalificeerde  medewerkers.
Deze opvang  vindt plaats in een stimulerende omgeving in een sfeer van respect, veiligheid  en vertrouwen, zodat het individuele kind centraal gesteld wordt. Op deze manier levert de opvang een bijdrage in de ontwikkeling van zelfstandige en sociaal vaardige kinderen, die respect hebben voor zichzelf en anderen en als positieve burgers de maatschappij betreden.  

Maatschappelijke visie van Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO)

Vanuit onze missie zijn wij gekomen tot onze maatschappelijke visie, die als leidraad dient voor het beleid. SKO stelt  zich op als een  lerende en verder professionaliserende kinderopvangorganisatie.
De medezeggenschap is conform de Wet kinderopvang gewaarborgd. SKO zal nauwgezet de wensen en behoeften van de ouders/verzorgers volgen. Dit betekent dat SKO investeert in de samenwerkingsverbanden met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zorginstellingen en jeugd gezondheidszorg met als doel kinderen en ouders/verzorgers te faciliteren en ondersteunen in hun opvoedende taak en het verruimen van hun sociale omgeving.
SKO gelooft in een realisatie van een organisatie, waarin kinderopvang samen met het gezin en de school een sluitend geheel vormt van maatschappelijke zorg voor de opvoeding van kinderen. Accommodaties waar door een gerealiseerde samenhang van opvoeding, onderwijs, ontspanning, sport en opvang kinderen in kindvriendelijke ruimten en (buiten)omgeving zich maximaal kunnen ontwikkelen, individueel en in groepsverband, volgens de vier basisbehoeften:

 • het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
 • het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
 • het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties;
 • het voorleven van waarden en normen en begeleiding geven bij het zich eigen maken van waarden en normen.

De pedagogisch medewerkers zijn in staat de kinderen te volgen, steunen, stimuleren en begeleiden  op het gebied van hun communicatie en sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke en intermenselijke normen en waarden.

SKO stelt zich verantwoordelijk  voor een maatschappelijke dienstverlening t.a.v.;

 • het overnemen van de verzorgende, begeleidende en vormende taak van ouders op die momenten dat ouders, om welke reden dan ook, daarvoor kiezen.
 • het vergroten van de arbeidsparticipatie in de maatschappij door het aanbod van kinderopvang.
 • het bieden van professionele verzorging, begeleiding en vorming aan kinderen in hun persoonlijke, sociale, lichamelijke en morele ontwikkeling.
 • het bieden van een opvoedingsomgeving waarin kinderen optimale kansen krijgen om hun talenten te ontdekken, ontplooien en ontwikkelen.
 • het bieden van een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, aandacht en respect ontmoeten voor hun individualiteit en worden aangemoedigd om verbindingen aan te gaan met  andere kinderen en volwassenen in de samenleving.

SKO als maatschappelijke onderneming

Als stichting kent SKO geen winstoogmerk. Daarnaast dient een maatschappelijke onderneming zich publiek te verantwoorden tegenover cliënten en de maatschappij. SKO doet dit door zich transparant op te stellen naar personeel en cliënten en jaarlijks een openbaar jaarverslag te publiceren. Daarnaast vindt regelmatig open overleg plaats met partners waarmee wordt samengewerkt.
In een tijd van een veranderende markt voor kinderopvang kan de stichtingsvorm en het werken zonder winstoogmerk een belangrijk “selling point” voor SKO zijn. In de concurrentieverhouding met commerciële kinderopvangorganisaties is juist het ideële doel dat  SKO onderscheidt in Oosterhout en op basis waarvan  onze stichting juist een betere ingang heeft voor het aangaan van  samenwerkingsrelaties met onderwijsinstellingen en overheden in de regio.

Stragisch beleid 2022-2024

Wist u dat .....

 • wij tijdens schoolvakanties uitdagende dagactiviteiten bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
 • uw kind ook hieraan kan deelnemen als hij geen gebruik maakt van naschoolse opvang tijdens schoolweken.

 

Van peuter tot puber bij SKO

Wow, 13 jaar kinderopvang, dat is een hele periode. We kunnen ons de eerste dag nog goed herinneren. Je brengt je baby naar een nieuw oord, met vreemde
mensen die voor haar gaan zorgen omdat je zelf moet/wilt gaan werken. Met tranen in je ogen stap je de auto in. Je voelt je even de slechtste moeder van de wereld. Maar dat slijt. Louise vond het heerlijk op het kinderdagverblijf, lekker luieren in een high tech schommel/wieg. Voor een enig kind vonden we het heel belangrijk dat ze leerde omgaan met anderen. Speelgoed delen, samen ruzie maken, op je beurt wachten noem het maar op.

Lees meer...